به گزارش خبرنگارصالحین ازسمنان ، معاون محترم تعلیم و تربیت سپاه استان سمنان به همراه معاونت تعلیم و تربیت سپاه ناحیه شاهرود و هیئت همراه با استادیار صالحین خواهران سپاه ناحیه شاهرود خانم اشرفی دیدار کردند.
در این دیدار استادیار صالحین سپاه شاهرود گزارشی از فعالیت های صالحین خواهران ارائه کرد و به بیان دیدگاه ها و نظرات و پیشنهادات در مورد صالحین پرداخت.
حجت الاسلام طوسی نیز در این دیدار ضمن تشکر از استادیار صالحین بر اثرگذاری صالحین در پایگاه و مساجد و برطرف شدن نیازهای فکری و معنوی مربیان و سرمربیان تاکید کرد.