چگونه از کتاب دستنامه صالحین استفاده کنیم؟

سپاس خداوند بلند مرتبه را که بار دیگر توفیقی عنایت فرمود تا بتوانیم در راستای اهداف مقدس شجره طیبه صالحین، قدمی دیگر فرانهیم و کتابی شایسته تر را با هدف ارتقای کیفی برنامه های حلقه صالحین تقدیم نماییم. کتاب سال صالحین که در این چند سال با استقبال فراوان سرگروه های محترم در سراسر کشور روبرو شده بود و یقیناُ هر سال با توجه به پیشنهادهای مسئولین و کارشناسان مربوطه و نیز سرگروه های گرامی بر غنای آن افزوده گردیده است که کتاب سال صالحین ۱۳۹۸ یک نمونه آن است لذا در این کتاب سعی شده است تا با در نظر گرفتن نیازهای سرگروه های صالحین و با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتی آنها در بیان مطالب و برای رشد و ارتقای سطح علمی گروه های تربیتی متربیان تدوین گردد.
گروه های صالحین یک جمع اخوت از مومنینی نوجوان و جوانی هستند که در کنار یکدیگر در تلاش برای رشد و تکامل نفس خویش تلاش می کنند. این فضای تربیتی چنانچه همواره بدان اشاره شده است با برنامه های آموزشی تفاوت معناداری دارد. این تفاوت معنادار در کتاب های سال صالحین سنوات گذشته مد نظر نبوده و هدف از تولید این کتب انتقال بخشی از دانش ها و محتواهای مورد نیاز سرگروه برای اداره گروه بوده است. این هدفگذاری در کنار بخش دیگری از سیاستگذاری ها منجر گردیده تا برخی از کارشناسان نتوانند ابعاد کنش گری و نقش آفرینی صالحین را درک نموده و نسبت به به آن دچار سوء تفاهم شوند. لذا مهمترین تغییر کتاب سال ۱۳۹۸ نسبت به کتب سنوات گذشته را می توان تغییر در هدفگذاری کلان تدوین آن در نظر گرفت. به این معنا که کتاب فوق علاوه بر دراختیار گذاردن محتوای مورد نیاز سرگروه ها، مجموعه ای از ایده ها، الگو ها و چهارچوب های کنش گری را نیز در اختیار سرگروه قرار می دهد، لذاست که تغییر عنوان آن به کتاب «دست نامه صالحین » ناظر به همین موضوع است. «دستنامه » یا «دستینه » نوعی کتاب مرجع یا راهنماست که مجموعه از دستورالعمل ها و روش ها و ابزار مورد نیاز مخاطب در موضوع مورد نظر را تامین می کند تا فرد بتواند در اسرع وقت بدان دست یافته و برنامه های خود را پیش ببرد.